Какво е имал предвид геният Уилям Шекспир, когато е написал брилянтните думи – Телата ни са нашите градини, а волите ни – градинари…

тела ,градини,Шекспир

В една забележителна статия, написана през 1907 г., френският лекар Израел Уейнбаум представя те­орията, че именно изразът на лицето променя чувст­вата. Учените днес откриват същото. Д-р Пол Екман, професор по психиатрия в Университета на Калифор­ния в Сан франциско, казал в интервю за в-к „Лос Анджелис Таймс” (5 юни 1985 г.):

Знаем, че ако изпитвате емоция, тя се проявява на лицето ви. Сега установихме, че това важи и в обратна посока. Изпитвате това, кое­то изразява лицето ви… Ако се смеете при наличие на страдание, няма да го изпитате вътрешно. Ако лицето ви изразява мъка, ще я чувствате и отвътре.

В дейст­вителност, казва Екман, този принцип се използва ре­довно, за да се измамят детекторите на лъжата. Хора­та, които се поставят във физиология, изразяваща вя­ра, ще регистрират вяра, дори когато лъжат нагло.

Важно следствие на тези процеси е съгласуваността.

Ако ви предам послание, което смятам за по­ложително, но гласът ми е несигурен, а езикът на тялото ми несвързан и неконцентриран, действията ми няма да бъдат съгласувани. Несъгласуваността не ми позволява да бъда това, което мога да бъда, да правя всичко, което мога да правя. Когато човек издава противоречиви пос­лания, той подсъзнателно не си позволява да действа с пълна сила.

Сигурно е имало случаи, в които не сте вярвали на ня­кого, без да сте сигурни защо.

В това, което човекът е казвал, е имало смисъл, но по някакъв начин той не е ус­пял да ви убеди. Подсъзнателно вие сте доловили това, което не сте могли да разберете съзнателно.

Напри­мер, когато сте задали въпрос, човекът може да е казал „да”, но в същото време движението на главата му мо­же бавно да е показвало „не”. Или той може да е казал: „Мога да се справя”, но вие сте отбелязали, че раменете му са прегърбени, очите – сведени надолу, дишането – повърхностно, което е предало на подсъзнанието ви, че в действителност той казва: „Не мога да се справя”.

Част от него е искала да направи това, което го кара­те, но друга част – не. Част от него е била уверена, но друга негова част – не. Несъгласуваността е работила против него. Той се е опитвал да тръгне в две различни посоки едновременно.

Той е представял едно с думите си, съвсем друго – с тялото си.


Всички ние сме изпитали цената на несъгласуваност­та, когато една част от нас наистина е искала нещо, но друга част отвътре като че ли ни е спирала. Съгласува­ността е сила. Постоянно успяват хората, които мо­гат да накарат всички свои умствени и физически ре­сурси да работят заедно за изпълнение на дадена задача.

Развиването на съгласуваност е важен ключ за вът­решната лична сила.

Ако си казвате: „Ами да, предполагам, че това би трябвало да правя” и вашата физиология е слаба и нере­шителна, какво послание ще получи мозъкът ви? Все ед­но, че се опитвате да гледате телевизор с трептяща картина. Едва можете да доловите образа.

Същото ва­жи и за мозъка ви: ако сигналите, които тялото ви из­лъчва, са слаби или противоречиви, мозъкът не долавя ясния смисъл на това, което трябва да направи.

Също­то би било, ако генералът казва на войник, който влиза в бой: „Може би трябва да опитаме това. Не съм сигурен, дали ще е добре, но хайде да видим какво ще стане“. В какво състояние ще бъде войникът?

Ако кажете: „Аз непременно ще направя това” и физи­ологичното ви състояние е в унисон с тази мисъл, т. е. ако стойката, изразът на лицето, дишането, жестовете и движенията ви, думите и тонът на гласа ви съвпадат – вие непременно ще го направите.

Съгласуваните състояния са това, към което всички ние се стремим, и най-положителното, което можете да направите, е да бъдете в твърдо, ре­шително и съгласувано състояние. Ако думите ви и тя­лото ви не са съгласувани, няма да бъдете изцяло ефек­тивни.

Как да развием съгласуваност между мозъка и тялото?

body-and-brain

Един от начините да развиете съгласуваност, е да мо­делирате физиологичните състояния на хората, които притежават това качество. Същността на моделиране­то е да се открие коя част на мозъка си използва в даде­на ситуация ефективният човек.

Ако искате да бъдете ефективни, трябва да използвате мозъка си по същия на­чин. Ако точно копирате физиологията на някого, ще се обърнете към същата част на мозъка си. Сега в съгласу­вано състояние ли сте? Ако не сте, прехвърлете се в та­кова състояние.

Спрете за момент и помислете за петима души със силни физиологии, които бихте желали да копирате. С какво се различават тези физиологии от вашата? Как седят тези хора? Как стоят? Как се движат? Кои са някои от основните изрази на ли­цата им и основните им жестове? Отделете един мо­мент и седнете по начина, по който седи някой от тях. Създайте подобно изражение на лицето си и направете подобни жестове.

Копирайте физиологията на вашите кумири!

Като повтаряте физиоло­гията им, ще осигурите на мозъка си същия сигнал, като този, който той дава на техния мозък. Ще бъдете в състояние да изпитате подобни или същите чувства. Често пъти ще виждате вашата версия на същите кар­тини, които те виждат, а мислите ви ще представля­ват вашата версия на техните мисли.

Не мога да гарантирам, че ще успеете още от първия път, но ако моделирате достатъчно точно другия човек, ще се намерите в същото състоя­ние на гняв, болка, тъга, приповдигнатост, радост или възторг, в каквото е и вашият кумир. При това нямате никаква предварителна информация за това, как се е чувствал той.

Напоследък някои изследвания дават научна подкрепа на това явление.

Според една статия в списание „Омни“, двама изследователи открили, че думите имат спе­цифични електрически модели в мозъка. Неврофизиологът Доналд Йорк от Медицинския център на Универси­тета в Мисури и специалистът по патология на речта от Чикаго Том Джинсън установили, че различни хора използват едни и същи схеми.

В един от експерименти­те те дори били в състояние да открият същите мо­дели мозъчни вълни у хора, които говорят на различни езици.

Те вече са обучили компютрите да разпознават тези модели, така че да могат да интерпретират ду­мите в съзнанието на човека, преди дори да са произне­сени! Компютрите буквално могат да четат мислите по почти същия начин, по който ние можем, когато точно копираме физиологичните състояния.

При хора с голяма вътрешна сила като Джон Кенеди, Мартин Лутър Кинг или Франклин Рузвелт могат да бъдат открити някои уникални аспекти на физиологи­ята – специален поглед, тоналност или физически жестове.

Ако можете да моделирате техните специфични физиологии, ще проникнете до същите продуктивни части от мозъка и ще започнете да обработвате ин­формацията по същия начин като тях. Буквално ще усе­щате нещата като тях.

Очевидно, тъй като дишане­то, движението и тоналността са критични фактори за създаване на дадено състояние, снимките на тези хо­ра не ни дават нужния обем информация. Би било идеал­но, ако можете да видите филм или видео за тях.

За мо­мент копирайте само техните пози, израза на лицето и жестовете им колкото можете по-точно. Ще започ­нете да изпитвате подобни чувства. Ако си спомняте как звучи гласът на съответния човек, ще можете да произнесете нещо със същия тон на гласа. Отбележете и нивото на съгласуваност, присъщо за всички тези хора.

Физиологичните им процеси излъч­ват едно-единствено, а не няколко противоречиви пос­лания. Ако сте били несъгласувани, когато сте копирали техните физиологии, няма да изпитвате това, което те са изпитвали, защото няма да подавате същите пос­лания към мозъка си. Ако например копирате физиоло­гията, но в същото време си казвате: „Изглеждам глупа­во”, няма да извлечете изцяло ползата от копирането, тъй като няма да сте съгласувани. Тялото ви ще казва едно, а умът ви – друго.

Силата идва от обединеното послание

Ако гледате внимателно лента със запис на реч на Мартин Лутър Кинг и говорите, както той говори, ка­то повтаряте точно неговата тоналност, гласа и тем­пото му, може да изпитате чувство на власт и сила, как­то никога преди.

Едно от големите предимства на че­тенето на книга, написана от личности като Джон Кенеди, Бенджамин Франклин или Алберт Айнщайн е, че ви поставя в състояние, подобно на тяхното. Започва­те да мислите като авторите и си създавате същите вътрешни представи. Като копирате тяхната физи­ология обаче, можете да се почувствате като тях дъл­боко в душата си и дори да се държите като тях.

Бихте ли искали незабавно да използвате повече от вътрешната си сила?

Започнете съзнателно да моделирате физиологичните процеси на хора, които уважавате и от които се възхищавате. Ще започнете да създавате същите състояния, които те изживяват. Често пъти е възможно да се постигне точно същото преживяване.

Очевидно няма да искате да моделирате състоянието на човек в депресия. Ще искате да моде­лирате хора, които са в енергично, продуктивно състо­яние, защото копирането на тези хора ще ви даде нова поредица от възможности, ще ви осигури достъп до части от мозъка ви, които може би не сте използвали ефективно в миналото.

Ако трябва да моделирате системата от убеждения на бегач от световна класа, неговия умствен синтаксис и физиология, ще означава ли това, че скоро след като го моделирате, вие също ще сте в състояние да пробягате една миля за по-малко от 4 минути?

Не, разбира се.

Вие не моделирате човека точно, тъй като не сте предавали същите постоянни послания до вашата нервна система, както той е пра­вил чрез постоянна практика.

Важно е да се отбележи, че някои стратегии изискват ниво на физиологично раз­витие или програмиране, каквото вие все още нямате. Може да сте моделирали най-добрия пекар на света, но ако се опитате да изпечете нещо по неговата рецепта във фурна, която развива само 250 С, докато неговата стига до 625 С, няма да постигнете същия резултат.

Ако използвате неговата рецепта обаче, можете да получите максимално добрия за вашата печка резултат. А ако моделирате начина, по който той е накарал пещ­та си да увеличи продукцията си през годините, ще мо­жете да създадете същия резултат, ако сте готови да заплатите съответната цена. За да увеличите способ­ността си да получавате резултати чрез моделиране на стратегиите, може да се наложи да инвестирате извес­тно време в увеличаване на мощността на вашата пещ.

Изучаването на жизнените процеси съз­дава нови възможности

Защо хората взимат наркоти­ци, пият алкохол, пушат цигари, преяждат? Не е ли всичко това косвен опит да се промени състоянието чрез промяна на физиологията?

Като ди­шате, движите тялото си или лицевите мускули по нов модел, вие променяте състоянието си. Това поведение води до същите резултати като храната, ал­кохола или наркотиците, без вредните странични ефекти върху организма или психиката ви.

Помнете, във всеки кибернетичен цикъл човекът с най-големи възможности за избор владее положението. Най-кри­тичният аспект във всяко устройство е гъвкавостта. Ако всички други параметри са еднакви, системата с най-голяма гъвкавост има повече възможности за избор и по-голяма способност да насочва другите си елемен­ти.

Същото е и с хората.

Тези от тях, които имат най-големи възможности за избор, владеят положение­то. Моделирането е път към създаване на възможнос­ти. Няма друг по-бърз и по-динамичен начин за това, ос­вен чрез физиологията.

Следващия път, когато видите някого, който е изк­лючително преуспяващ, от когото се възхищавате и уважавате, копирайте жестовете му, почувствайте разликата и се радвайте на промяната в хода на мисли­те си. Поиграйте си.

Почувствайте всичко това. Очак­ват ви нови възможности!

Телата ни са нашите градини… волите ни – градинари. – Уилям Шекспир

P.S. Ако се чудите как да променяте не само своите убеждения, а тези и на другите около вас, препоръчвам ви да прочетете тази статия icon-external-link , която ще ви помогне да насочвате хората натам, на където си поискате!

Възстанови паролата:

Логни се в
Мастърхак

Влез в клуба c голяма oтcтъпĸa и oгpoмни подаръци: 3 мeceцa FRЕЕ
+ най-полезната книга FREE

Еднократна оферта
Последни бройки
Влез в клуба с голяма отстъпка и подаръци: