Синтаксис на успеха – практически мисловни стратегии за постигане на почти всичко!

 • 112
 •  
 •  

Запази за по-късно
Каква е разликата между „куче ухапа Джим“ и ,Джим ухапа куче“?

Каква е разликата между „Джо яде омар“ и „омар яде Джо“? Тези фрази са коренно различни, особе­но ако вие сте Джим или Джо.

Думите са съвсем същите.

Разликата е в синтаксиса, в начина, по който те са под­редени.

Смисълът на преживяването се определя от ре­да на сигналите, подадени към мозъка. Използвани са същите символи, същите думи, но въпреки това смисъ­лът е различен. Изключително важно е да разберем то­ва, ако искаме да моделираме ефективно резултатите на преуспяващите хора.

Редът, по който се предста­вят нещата, предизвиква запомнянето им от мозъка по специфичен начин.

Това прилича на командите в компю­тър. Ако програмирате командите в правилния ред, компютърът ще използва всичките си възможности, за да даде желаните от вас резултати. Ако програмирате правилните команди в различен ред, няма да получите резултата, който желаете. За да опишем всички тези фактори – видовете вътрешни представи, необходимите признаци и нужния синтаксис, които при съвместното си действие произ­веждат конкретен резултат – ще използваме думата „стратегия“.

Използваме различни стратегии, за да получим почти всичко в живота – чувството на любов, привличане, мо­тивация, решение, всичко.

Ако открием каква е страте­гията ни за любовта например, можем да извикваме то­ва състояние по желание.

Ако открием какви действия извършваме и в какъв ред, за да вземем решение, когато се колебаем, можем да станем решителни за минути.

Ще знаем кои „бутони“ да натиснем и как да получим резултатите, които искаме, в нашия вътрешен биокомпютър.

Хубава метафора за компонентите и използването на стратегиите е готвенето.

Ако някой прави най-фантастичния шоколадов кекс в света, можете ли да пос­тигнете резултати със същото качество?

Естестве­но, ако разполагате с неговата рецепта.

Рецептата не е нищо друго, освен стратегия, план за то­ва какви ресурси и как се използват, за да се постигне специфичен резултат. Ако вярваме, че всички хора имат една и съща нервна система, значи вярваме, че всички разполагаме с еднакви ресурси. Именно стратегията ни – начинът, по който използ­ваме ресурсите – определя резултатите, които полу­чаваме.

Такъв е и законът на бизнеса.

Дадена компания може да има по-големи ресурси, но обикновено на пазара доминират компаниите, чиито стратегии им позволя­ват да използват ресурсите си по най-добрия начин. Така че какво е нужно, за да направите кекс със също­то качество като майстора-готвач?

Нужна ви е рецеп­та и трябва да я следвате точно.

Ако следвате рецеп­тата буквално, ще постигнете същите резултати, въ­преки че може би никога преди не сте правили такъв кекс.

За да постигне съвършената рецепта, готвачът може да е работил в продължение на години чрез проби и грешки. Като следвате неговата рецепта, моделирай­ки това, което той прави, можете да си спестите те­зи години.

Има стратегии за финансов успех, за създаване и под­държане на цветущо здраве, за щастие и обич през це­лия живот. Ако намерите хора, които вече имат финан­сов успех или съвършени взаимоотношения, просто трябва да откриете тяхната стратегия и като я приложите, ще получите подобни резултати. Така ще си спестите огромно количество време и усилия.

Това е силата на моделирането.

Какво ни казва рецептата и как ни дава силата да предприемем ефективни действия?


Тони Робинс

Едно от първите неща, които тя ни посочва, е какви продукти са нужни, за да се получи резултатът. В „кухнята“ на човешкия опит продуктите са нашите пет сетива.

Всички човешки резултати се изграждат или създават от специ­фичното използване на зрителните, слуховите, кинестетичните, вкусовите и обонятелните системи на представяне. Какво друго в рецептата ни позволява да постигнем същия резултат като човека, който я е съз­дал?

Тя ни посочва необходимите количества.

Като въз­произвеждаме човешкия опит, ние също трябва да зна­ем не само различните елементи, но и колко от всеки от тях ни е необходим.

При стратегиите можем да мислим за признаците като за количества. Те ни казват точно колко ни трябва.

Например, каква е зрителната информация на „входа“ на опита — колко е ярка, колко е тъмна, колко е близка. Какво е темпото, каква е струк­турата?

Това ли е всичко?

Ако знаете какви са съставките и какво количество от тях трябва да използвате, ще мо­жете ли да произведете кекс със същото качество? Не, освен ако не знаете също и синтаксисът на производс­твото – т.е. кога какво да направите и в какъв ред. Как­во ще стане, ако при приготвянето на кекса сложите първо това, което майсторът слага накрая?

Ще измайс­торите ли кекс със същото качество?

Съмнявам се.

Ако обаче използвате същите съставни части в същите ко­личества и в същия ред, тогава, естествено, ще полу­чите подобни резултати.

Стратегиите са ка­то цифрова комбинация за сейфа на ресурсите на вашия мозък.

Дори когато знаете кои са цифрите, ако не ги из­ползвате в правилната последователност, няма да мо­жете да отворите ключалката. Ако обаче имате точните цифри и точната последователност, всеки път ще можете да я отваряте. Така че трябва да намерите комбинацията, която отваря вашия сейф и този на другите хора.

Кои са градивните  блокове на синтаксиса?


Това са на­шите сетива.

Ние оперираме със сетивна входна ин­формация на две нива – вътрешно и външно. Синтакси­сът е начинът, по който сглобяваме блокчетата на това, което усещаме външно, и на онова, което си предс­тавяме вътрешно.

Например, можете да имате два вида зрителни усе­щания.

Първото е това, което виждате във външния свят. Второто е вътрешно зрително усещане. Можете да чуете свирката на влак, минаващ отвън.

То­ва е слухово външно усещане. Можете обаче да чуете звук и в съзнанието си. Това е слухово вътрешно усеща­не.

Ако е важен тонът на гласа, това е слухово тонално. Ако думите (смисълът), предавани с гласа, са важни, то­ва е слухово смислово. Можете да почувствате струк­турата на плата на облегалката на креслото, в което седите. Това е кинестетично външно. Или можете да имате дълбоко вътрешно чувство, че нещо ви кара да се чувствате добре или зле. Това е кинестетично вътрешно. Малцина от нас обаче зна­ят, как да използват тези стратегии съзнателно, зато­ва попадаме и излизаме от различни състояния в зависи­мост от дразнителите, с които се сблъскваме. За да мо­жете да извикате желаното състояние по команда, единственото, което ви е нужно, е да разберете ваша­та стратегия.

Трябва също така да можете да разпоз­навате стратегиите на другите хора, за да знаете точно на какво ще реагират те.

Например, имаше ли определен начин, по който ре­довно организирате своите вътрешни и външни прежи­вявания, за да направите някоя покупка?

Със сигурност имате.

Може и да не го съзнавате, но същият синтаксис от преживявания, който ви кара да купите конкретна кола, може да ви накара да купите конкретна къща.

Има определени външни дразнители, които, подредени в правилната последователност, незабавно ви поставят в състояние, ориентирано към купуване.

Всички ние сме склонни към определени последователности, чрез които произвеждаме специфични състояния и действия.

Влага­нето на нова информация в синтаксиса на друг човек е мощна форма на въздействие. Когато това се направи ефективно, общуването ви става почти неотразимо, защото задейства автоматично определени реакции.

Какви други стратегии има? Има ли стратегии за убеждаване?

Има ли начин да се организира представе­ният материал така, че да стане почти неопровержим?

За мотивация? Съблазняване? Усвояване на знания? Спорт? Продажби?

Разбира се, има. Ами какво да кажем за депресията? Или за възторга? Има ли специфични начини да си представим своето усещане за жи­вота в определена последователност, която да създаде тези чувства? Естествено.

Има стратегии за ефекти­вен мениджмънт.

Има стратегии за съзидателност. Ко­гато определени стимули ви задействат, вие попадате в конкретно състояние.

Трябва просто да знаете каква е вашата стратегия, за да имате достъп до дадено със­тояние по команда.

И трябва да можете да си предста­вите какви стратегии използват другите хора, за да можете да им давате това, което те искат.

Трябва да откриете специфичната последовател­ност, специфичния синтаксис, който води до определен резултат, до определено състояние.

Ако можете да постигнете това, и ако искате да извършите нужното действие, можете да направите света си такъв, какъв­то го искате.

Освен физическите нужди в живота като храна и вода, почти всичко друго, което желаете, е със­тояние. Единственото, което трябва да знаете, е син­таксисът, правилната стратегия, която ще ви доведе до резултата.


Ако искаш да си успешен в своята област намери някой, който вече е постигнал резултатите, които и ти искаш да постигнеш и копирай това, което прави. – Тони Робинс

Много спортисти, които моделират най-добрите в своята област, използват още по-проста стратегия. Ако искате да моделирате опитен скиор, първо трябва да го наблюдавате, за да видите каква е стратегията му.

Докато гледате, можете да правите с тялото си същите движения, така че те да станат част от вас.

Ако някога сте гледали ски-състезания може да сте правили това неволно.

Ако скиорът, когото наб­людавате, трябва да направи завой, вие се накланяте ка­то него, все едно че и вие карате ски.

След това тряб­ва да създадете вътрешен образ на опитния скиор.

След това трябва да формирате нов зрителен вътрешен об­раз, този път дистанциран образ на самия вас на ски. Ще бъде като че гледате на филм как имитирате другия човек, колкото е възможно по-точно. След това ще влезете в този образ и по съпричастен начин ще до­ловите какви чувства изпитвате, като изпълнявате съ­щите действия точно по начина, по който го прави опитният спортист. Ще повторите това толко­ва пъти, колкото е необходимо, за да се почувствате напълно комфортно, докато го правите.

Така ще сте се снабдили със специфичната неврологична стратегия, която ще помогне на движенията ви и цялостното ви изпълнение ще бъде на оптимално ниво. След това ще изпробвате стратегията си в реалния свят.

Очевидно, можете да постигнете по-добри резулта­ти, ако имате по-точна и по-достоверна информация за всичко, което прави даден човек, за да получи резул­тат. В идеалния случай, когато моделирате някого, трябва моделирате и вътрешното му усещане, систе­мата му на убеждения и синтаксиса на елементите.

Са­мо като наблюдавате даден човек обаче, можете да мо­делирате голяма част от неговата физиология.

А физи­ологията е другият фактор, който създава текущото ни състояние и оттам и видовете резултати, които произвеждаме.

Вижте още и: Какво е имал предвид геният Уилям Шекспир, когато е написал  – Телата ни са нашите градини, а волите ни – градинари.


Друга област, в която разбирането на стратегиите и на синтаксиса има решаващо значение, е преподава­нето и обучението.

Защо някои деца „не могат“ да учат?

Има две основни причини. Пър­во, ние често пъти не знаем каква е най-ефективната стратегия, за да научим някого на специфична работа. Второ, учителите рядко имат точна представа за то­ва как учат различните деца.

Не забравяйте, че всички ние имаме различни стратегии. Ако не познавате начина, по който учи някой, ще ви бъде много трудно да го обучите.

Например някои хора имат ужасен правопис.

Дали е защото са по-малко интелигентни от тези, които пи­шат добре? Не. Правилният правопис може да е по-тясно свързан със синтаксиса на вашите мисли – т.е. с на­чина, по който организирате, запомняте и извличате информацията в даден контекст. Дали сте способни да получите значим резултат е просто въпрос на това, да­ли умственият ви синтаксис в момента подкрепя задачата, която сте поставили на мозъка си

Всичко видя­но, чуто или почувствано е запаметено от вашия мо­зък. Безброй изследвания са показали, че хората в състо­яние на хипноза си спомнят (т е. имат достъп до) не­ща, които не могат да си спомнят съзнателно.

Ако правописът ви е лош, проблемът е в начина, по който си представяте думите (освен ако нямате сериозни пропуски в образованието). Каква е най-добрата стратегия за добър правопис? Тя явно не е кинестетична.

Трудно е да усетите дадена дума. Тя не е и слухо­ва, защото има прекалено много думи, които не могат да бъдат изговорени така, както се пишат.

Така че как­во влече след себе си правописът?

Той влече способ­ността за запомняне на зрителните външни знаци в специфичен синтаксис. Начинът за обучение по право­пис е да се съставят зрителни картини, до които да имате достъп лесно и по всяко време.

Например Бандлър и Грайндър, основателите на НЛП, откриха, че мястото, към което насочваме погле­да си, определя до коя част от нервната си система имаме най-непосредствен достъп.

Хората за­помнят по-добре зрителните образи, като поглеждат нагоре и наляво. Най-добрият начин да се научите да пи­шете правилно дадена дума е, като я поставите горе и от лявата си страна, и като си изгради­те ясна зрителна представа за нея.

Другият аспект на преподаването е да откриете предпочитаните от другите хора стратегии за учене. Ние обаче рядко преподаваме, като се об­ръщаме към индивидуалните способности. Предполага­ме, че всички учат по еднакъв начин.

Ами какво да кажем за бавноразвиващите се деца?


Способностите на тези хора не са забавени; по-скоро стратегиите за обучението им са неправилни. Те трябва да бъдат обучени да използват ресурси­те си.

Обучих на тези стратегии учителка, която пре­подаваше в училище за деца със забавено развитие на възраст от единадесет до четиринадесет години.

Ни­кога преди те не бяха получавали на тест за произнася­не на думите по букви повече от 70%, като по-голямата част от децата попадаха в обхвата 25 – 50%.

Тя бързо установи, че 90% от нейните ученици със „забавено“ развитие имаха слухови или кинестетични стратегии за произнасяне. След като тя започна да използва нови­те стратегии, само за една седмица деветнадесет от двадесет и шестте деца отбелязаха 100% на теста, две показаха 90%, две – 80% и другите три – 70%.

Тя каза, че имало голяма промяна и в поведението им. „Проблеми­те изчезнаха като с магическа пръчка.“ По-късно тя представи тази информация на училищния съвет, за да може стратегията да се въведе във всички училища в района.

Един от най-големите проблеми в об­разованието е, че учителите не познават стратегии­те на учениците си. Те не познават комбинацията за отключването на техните сейфове. Комбинацията мо­же да е 2 наляво и 24 надясно, а учителят се опитва да използва 24 надясно и 2 наляво. Досега нашият образова­телен процес е бил обвързан с това, което учениците трябва да научат, а не с това, как могат да го научат най-добре. – Тони Робинс

Тайната да научиш всичко: съветът на Алберт Айнщайн към сина му


В тази връзка, знаете ли как Алберт Айнщайн успял да създаде Теорията на относителността?

Той споделил, че основното, което му помогнало, била способността му да си представи „как би изглеждало да се возиш на края на светлинен лъч“.

Човек, който не може да си представи тази картина в съзнанието си, ще срещне трудности при изучаването на Теорията за относителността. Та­ка че първото, което човек трябва да научи, е как най- ефективно да направлява своя ум. Проблемите, с които се сблъскваме в образованието, се срещат в почти всяка друга област. Ако се използва неправилно средство или неправилна последовател­ност, се получава неправилен резултат. Ако се използва правилната поредица, могат да се постигнат чудеса.

Помнете, ние имаме стратегия за всичко.

Ако сте тър­говец, ще ви помогне ли познаването на стратегията за купуване на клиента ви? Разбира се, че ще ви помогне.

Ако е силно кинестетичен, ще започнете ли да му показвате прекрасните цветове на колите, които той ог­лежда?

Аз не бих постъпил така.

Ще искам да му въздей­ствам със силно чувство.

Ще го накарам да седне зад кормилото, да почувства облицовката, да изпита удоволствието от шума на мотора при карането по ши­рок път.

Ако стратегията му е зрителна, трябва да за­почнеше с цветовете, линията и другите зрителни признаци, които работят за неговата стратегия.

Ако сте треньор, ще ви помогне ли да знаете какво мотивира различните играчи, кои стимули са най-доб­ри, за да ги накарат да попаднат в най-продуктивните състояния? Ще искате ли да сведете конкретните зада­чи до най-ефективния им синтаксис? Сигурно ще искате. Така както има начин за създаване на моле­кула ДНК, или за изграждане на мост, за всяка конкретна задача или стратегия съществува най-подходящ син­таксис, който хората могат постоянно да използват, за да постигнат желаните резултати.

Някои от вас може би си казват:

Е, чудесно е ако можеш да четеш чужди мисли. Не мога обаче прос­то да погледна хората и да си представя какви са стра­тегиите им за любов. Не мога да поприказвам с някого минута и да разбера какво го мотивира да ку­пува и т.н.

Не можете, защото не знаете какво да търсите, или как да попитате.

Ако по­питате за почти всичко на света по правилния начин, с достатъчна увереност и достатъчна страст, ще по­лучите това, което искате.

Тайната на успеха е да се научиш как да използваш болката и удоволствието, вместо болката и удоволствието да използват теб. Ако постигнеш това, ти ще контролираш живота си. Ако не успееш – живота ти ще контролира теб. – Тони Робинс


Вижте още материали по темата:

📝 Статии по материали на Антъни Робинс

 1. Тони Робинс хаква живота ни с 11 урока за постигане на успех
 2. Нашите убеждения или седемте „лъжи” за успеха – 1 част
 3. Нашите убеждения или седемте „лъжи” за успеха: провалът – 2 част
 4. Отговорността, част от седемте „лъжи” за успеха – част 3

📝 Статии от Пол Маккена

 1. От какво наистина имате нужда, за да бъдете богати?
 2. Разберете, защо се чувствате по определен начин
 3. Това, което д-р Пол Маккена откри за парите и богатството няма да изненада никого! Но повярвайте ми, брилянтно е!
 4. Как да преодолеете вредното емоционално тъпчене с храна

 • 112
 •  
 •  
guest
1 Comment
Inline Feedbacks
Виж всички

🔰 Влез в клуба

👤 Вход / Профил

📗 Библиотека

🏆 ВИП зона

🧰 ВИП Tools

==========

🔥 Facebook група

📜 Тайните на Мастърхак

💰 По-изгоден абонамент

🎁 Подари абонамент

🔴 За Реклама

🦉 За Нас


🔘 Общи условия

🔘 Права за ползване

🔘 Privacy Policy

🔘 Cookies

🔘 Решаване на спорове


LIFEHACK е медия за бизнес и личностно развитие, в която се публикува качествено съдържание по теми като дигитален маркетинг, онлайн бизнес, лидерство, предприемачество, мениджмънт, психология и продуктивност.


Facebook

📩 office@lifehack.bg

Кликни тук и изтегли най-новата ни е-книга