Според Наполеон Хил Сексът е най-важния фактор за вашият успех! Вижте защо…

фактор за успех ,секс
Запази за после

Със сигурност тези от вас, които се интересуват от личностно развитие  познават Наполеон Хил. Може би вече сте чели за сексуалната трансмутация, за която пише в “Мисли и забогатявай”.

Това е тема, която е важна за развитието на човека и страхотно обяснение на ползите от пренасочване на сексуалната енергия освен към сексуални обекти на желанието ни, така и към създаване на велики идеи и по-висока продуктивност. Дори и да сте запознати със сексуалната трансмутация на Наполеон Хил, препоръчвам ви отново да я препрочитате.

Сексуалната енергия – как можем да я трансформираме в нещо продуктивно?

“Историята предлага редица примери на велики мъже, чийто път към славата и величието може да се проследи назад до момента на ражда­нето на идеите, които са ги движили, и този момент винаги, неизменно съвпада с появата на жена, която събужда и вдъхновява техните твор­чески заложби чрез неустоимата сила на сексуалното желание.

Да взе­мем Наполеон Бонапарт.

Докато бил влюбен в първата си съпруга Жозефина, той бил непобедим. Когато у него заговорил здравият разум  и той решил да се раздели с нея, стимулът изчезнал и той навлязъл в периода на своя упадък.

До жалкия край на остров Света Елена му оставало съвсем малко време.

Ако добрият тон позволяваше, бихме изредили десетки мъже, добре известни на всеки българин, достигнали необикновени висини благо­дарение на вдъхновението, което извикала у тях любовта към жената, но свлекли се отново до низините, откъдето някога са тръгнали, защото в един момент им се сторило, че е по-добре да заменят съпругата си с нова.

Наполеон далеч не е единственият, комуто се наложило да проу­мее, че сексуалният стимул и желание, когато идват от верния източник, е по-мо­гъщ от всеки заместител. Защото човешкият ум неизменно и безотказ­но реагира на стимулите! Най-великият, най-мощният от тях е сексуал­ният нагон!

Ако бъде овладян и пренасочен в друга посока, той може да издигне личността до необикновени интелектуални висини.

Сексуалната енергия е творческата енергия на гениите. На света никога не е имало, няма и да има голям лидер, строител, артист, ли­шен от тази страст.

Надявам се, читателите на тази статия няма да разтълкуват това твърдение в об­ратния смисъл – че всеки човек със силен сексуален нагон е непре­менно гений.

Човек се издига до мисленето на гения тогава и само тогава, когато съумее да трансформира тази енергия в творческо въображение, когато от стремеж за физически контакт я превърне в някаква друга форма на желание и действие /това е много важно уточнение/.

Много мъже пропиляват всяка възможност да станат гении само заради прекомерните си сексуални желания, принизяват себе си по­ради погрешно разбиране и погрешна употреба на своята сексуална енергия. Те не само не стават гении, а тъкмо обратното, деградират до нивото на животни.

Пропиляната сексуална енергия

[sws_divider_line]

След като анализирал над 25хил мъже, Наполеон Хил установил че всички забележителни от тях рядко успяват да реализират големи­те си постижения преди четиридесетте, а най-точно – преди да навър­шат петдесет.

Оказа се, че причината, поради която много надарени мъже не успяват да реализират най-големите си постижения до около петдесетгодишна възраст, е склонността им да злоупотребяват с физичес­ки удоволствия и най-вече със сексуални наслади/аз съм доста под 50 и съм напълно съгласен с това твърдение/.

Мнозинството от мъжете не знаят, а и никога не научават, че сексуалният стремеж мо­же да се канализира и в друга посока, за да ги извиси на нива, несрав­нимо по-значими от сексуалната наслада.

А онези, които все пак раз­бират това, са го научили, след като години наред са прахосвали енер­гията си, при това в период, когато тя е била в своя максимум.

Едва когато приближат петдесета, те осъзнават това и тогава реализират най-значимите си успехи. Много мъже на възраст до четиридесет, а в много случаи и далеч след нея придават прекалено голямо значение на физическото удов­летворение и разпиляват своите по-фини, по-висши чувства в гонит­ба на физическото удоволствие.

Природата ни е дарила с мощни стимули

[sws_divider_line]

Историята ни дава много примери на хора, достигнали значител­ни успехи в своето поприще благодарение на изкуствени стимулан­ти, активизиращи мисловната дейност, например алкохол и наркоти­ци.

Едгар Алън По написа „Гарванът” в алкохолно опиянение ,дорде сънуваше мечти, каквито никой смъртен не сънува”. И Джеймс Уиткъм Ракли написа най-добрите си произведения под действието на алкохола.

Може би само така е можел да види във въображението си как мечтата се преплита с действителността, мелницата, горе над реката и тънката мъглица над водата”. И Робърт Бърнс изпя „за ста­рата любов докрай, за миналите дни, ти чаша нежност ми подай, за миналите дни“, в състояние, близко до алкохолно опиянение.

Нека не забравяме обаче, че тъкмо по този път много от тях се превърнаха в развалини. Природата ни е дала достатъчно мощни сти­мули, с които да активизираме творческата си енергия и да се наст­роим в съзвучие с онзи висш мисловен процес, който извира от… кой знае откъде! И при това нито един от тях не руши човешкото здраве.

Психолозите знаят, че между сексуалните желания и духовните импулси съществува тясна връзка. Този факт обяснява особеното по­ведение на някои от по-примитивните племена, когато провеждат сво­ите религиозни церемонии.

Светът се управлява от човешките емоции. На тях дължи същест­вуването и развитието си нашата цивилизация. В своите действия хората се ръководят в много по-голяма степен от чувствата си, от­колкото от разума. Творческата способност на мозъка може да се активизира единствено от емоции и никога от разсъждения.

Най-мощ­ното от всички човешки чувства е сексуалното желание. Съществу­ват и други естествени стимуланти, но нито един от тях, нито дори всичките, взети заедно, нямат силата на сексуалния порив.

Търговията, Продажбите, Сексът и Парите

[sws_divider_line]

Един учител, който завърши кариерата си с около трийсет хиляди ученици, обучени в занаята на продажбите, направи шокиращото от­критие, че най-умелите продавачи са в същото време са и най- силно сексу­ални хора. Тайната е в тъй наречения личен магнетизъм, който не е нищо друго освен форма на сексуална енергия.

Силно сексуалните хора са надарени със силен магнетизъм-и това им носи доста пари. Тази витална сила може чрез тренировки и познаване на същността й да се окаже ключов фактор във взаимоотношенията между хората. Тя се предава на друг или по един от следните механизми:

  1. Ръкостискане. Докосването на ръката само по себе си е индикатор за наличие на магнетизъм или за отсъст­вието му.
  2. Тембърът на гласа. Магнетизмът, или сексуалната енер­гия, „оцветява” гласа, модулира го така,че той звучи очарователно и предразполагащо.
  3. Езикът на тялото. Силно сексуалните хора се движат грациозно, бързо и с лекота.
  4. Мисловните внушения. Силно сексуалните хора смесват мисълта си с емоции или най-малкото могат да го пра­вят, когато пожелаят, с което влиянието им над окол­ните се засилва.
  5. Външността. Силно сексуалните хора отдават особе­но внимание на външния си вид. Изби­рат внимателно облеклото си, винаги изглеждат стил­но, поддържат фигурата си.

Когато избира хора за своя екип, всеки добър мениджър по про­дажбите гледа първо личното обаяние на кандидата. Това е първото, главното изискване за добрия търговец. Хора, лишени от сексуална енергия, трудно получават вдъхновение за работа, не са ентусиази­рани, а ентусиазмът е нещо, без което бизнесът и търговският нюх в частност просто не могат да съществуват.

Общественият деятел, ораторът, свещеникът, юристът, търгове­цът, ако са лишени от сексуална енергия, остават обикновени нека­дърници, що се отнася до умението им да въздействат на околните.

Като вземем предвид факта, че околните се поддават на влиянието на другите само когато то по някакъв начин докосне чувствата им ще разберем колко важна за търговския нюх е сексуалната енергия.

Добрите търговци дължат успеха и богатството си на своето, все едно осъзнато или, неосъзнато, умение да трансформират сексуалната си енергия в про­фесионален ентусиазъм! Те са блестяща илюстрация на всичко, кое­то казахме за превръщането на сексуалната енергия в друга форма на енергия.

Търговецът, който умее да откъсне мислите си от секса и да ги превърне в делово усилие с толкова решимост и ентусиазъм, колко­то би посветил на обекта на своите сексуални желания/ в това е ключът/, е овладял напълно способността за сексуална трансформация, независимо да­ли си дава сметка за това или не.

Повечето преуспели бизнесмени обикновено нямат и най-малката представа за тази своя способност, те просто не си дават сметка какво правят и как го правят. Трансформацията на сексуалната енергия изисква и повече воля, отколкото обикновеният човек притежава.

Онзи, който смята, че ще му бъде трудно да мобилизира достатъчно воля за подобно начинание, може да придобие тази способност постепенно. Вярно е, иска се воля, но резултатите ни възнаграждават богато за положените усилия.

Сексът u многобройните погрешни представи за него

[sws_divider_line]

Сексът е тема, по която повечето хора са непростимо невежи. Сек­суалният нагон е напълно погрешно разбиран и тълкуван, заклеймя­ван и осмиван от необразованите и зли умове. На мъжете и жените, благословени – да, благословени! – със силна сексуалност, обикновено се гледа като на хора, които трябва да бъдат порицавани.

Смята се, че вместо благословени те са прокълнати. Милиони хора, дори в съвременната просветена епоха, страдат от комплекс за малоценност заради втълпеното им предубеждение, че силната сексуалност е проклятие.

Казаното дотук за достойнствата на силното либидо не трябва да се разбира като оправдание за мо­рална свободия. Сексуалността е добродетел само когато се прилага интелигентно и избирателно. Тя може да бъде използвана и непра­вилно, както впрочем често става, и то до такава степен, че не само не обогатява, а дори деградира човешкия дух, тяло и ум. Всеки интелигентен човек знае, че мисловната стимулация посредством алкохол и наркотици представлява разрушителна по своята сила злоупотреба.

Не всеки обаче знае, че злоупотребата със секса може да се превърне в също толкова разрушителна пристрастеност, водеща до деградация на талантите и ума, колкото и упойващите ве­щества. Сексуалният маниак не се различава много от алкохолика или нар­комана. И тримата са загубили контрол над разума и волята си. Много от случаите на хипохондрия (въображаеми болести) се дължат на на­вици, придобити от невежество по отношение на сексуалните отно­шения.

Веднага може да се види, че неграмотността по въпросите на сек­са е тежко наказание преди всичко за неграмотния. Невежеството в този случай се дължи на факта, че темата се забулва в тайнственост и мълчание. Младите хора я възприемат като нещо мистериозно и прив­лекателно не за друго, а защото е забранено. Последиците са засиле­но любопитство и желание границите да бъдат прекрачени. Това по­ложение е срам за лекарите и законодателите, за които сексуалното образование на младежта би трябвало да бъде първа грижа.

Поуките на плодотворните години

[sws_divider_line]

Човек рядко поема по пътя на големите постижения в което и да е поприще, преди да навърши четиридесет. Средностатистическият чо­век достига най-високия си творчески капацитет някъде между чети­ридесет и шестдесет години. Това заключение се основава на емпи­ричните данни за живота и постиженията на хиляди мъже и жени.

То трябва да окуражи тези млади хора, които смятат, че са се провали­ли, ако още не са постигнали нищо значимо, и да вдъхне смелост на страхуващите се от старостта /мен лично това много ме успокоява/.

Годините между четиридесет и шест­десет са по правило най-плодотворните. Човек трябва да приближа­ва тази възраст не със страх и опасения, а с надежда и нетърпеливо очакване.

Ако не сте убедени в това, заинтересувайте се от живота на най- успелите хора, които познавате. Хенри Форд засили темпото на сво­ите нововъведения в автомобилостроенето едва след като навърши четиридесет. Андрю Карнеги беше отдавна преминал четиридесетте, когато започна да бере плодовете на своите усилия.

На четиридесет години Джеймс Хил все още работеше в една телеграфна станция. Биографиите на най-изтъкнатите американски индустриалци и фи­нансисти са пълни с примери за тази закономерност.

Между тридесет и четиридесет години човек започва да учи (ако изобщо има намерение да учи) изкуството на сексуалната трансфор­мация. Той открива явлението най-често случайно и обикновено не си дава сметка какво е открил.

Може да забележи, разбира се, че спо­собността му да постига целите си се е увеличила някъде между трий­сет и пет и четиридесетгодишна възраст, но в повечето случаи не разбира причините за тази промяна, не осъзнава, че природата хар­монизира любовната и сексуалната емоция и той може да се възпол­зва от това и да го превърне в стимул.

Само вие можете да направите от себе си гений

[sws_divider_line]

Сексът сам по себе си е мощен стимул за действие, но неговата сила е често неконтролируема като циклон.

Когато сексуалната енер­гия се смеси с любовната, тя дава в резултат спокойствие в стремежа към целите, точност на преценките, усещане за равновесие. Нима има човек, преминал четиридесетте, който да не разбира истинност­та на това твърдение и да не може да го прилага в своя полза?

Когато, воден единствено от своя сексуален нагон, мъжът се стре­ми да задоволи една жена, той може да постига значими неща и веро­ятно в повечето случаи го прави, но действията му са хаотични, де­формирани и напълно разрушителни. С цел да задоволи жената и во­ден единствено от своята сексуална страст, мъжът е способен да кра­де, да мами и дори да извърши убийство. Когато обаче тази емоция е примесена с любов, същият мъж започва да управлява и контролира действията си с уравновесеност и здрав разум.

Любовта и сексът са чувства, способни да издигнат мъжа до висо­тите на необикновени постижения. Любовта играе ролята на предпа­зен клапан, който изпуска напрежението и внася равновесие, конст­руктивност, спокойствие. Емоциите не са нищо друго освен състояния на ума.

Природата е надарила човека с тази биохимия, която функционира по закони, не по-различни от законите на традиционната химия. Химикът може да приготви смъртоносна отрова, като смеси няколко елемента, нито един от които не е отровен.

По същия начин и емоциите могат да взаимодействат помежду си в определени пропорции така, че в край­на сметка да се получи отровно „съединение”, способно да превърне човека в безумен звяр. Присъствието на коя да е от разрушителните емоции в ума може да доведе до опасна реакция, а получената отрова да унищожи чувс­твото за справедливост и честност.

Пътят към гениалността предполага умението да развиваме и кон­тролираме емоциите в секса и любовта. Този процес може да се опи­ше накратко по следния начин: Стимулирайте присъствието на положителните емоции, направете ги доминанта на своя ум и не допускайте в него да се настаняват отрица­телни чувства и страсти.

Начинът на мислене е до голяма степен въпрос на навик. Той носи благоденствие под въздействието на положителните емоции. Отрицателните чувства могат да бъдат изолирани с воля. Да контролираш състоянието на ума си със силата на своята воля съвсем не е трудно.

Контролът идва с практиката и постоянството. Тайната е в доброто познаване на процеса на трансформация. Когато ни завладеят негативни емоции, трябва да ги превърнем в положителни, конструк­тивни чувства, просто като променим посоката на мислите си.

Няма друг път към гениалността освен доброволните усилия. Чо­век може да достигне върхове в бизнеса или финансите, воден единст­вено от силата на своята сексуална енергия, но историята е пълна с примери, че докато се изкачва нагоре, той може (и обикновено го пра­ви) да развие у себе си черти на характера, които в крайна сметка ог­рабват богатството му, лишават го от постигнатото или не му позво­ляват да му се радва.

Това обстоятелство е достойно за задълбочен анализ и размисъл. Тази истина трябва да се знае и от мъже, и от жени. Невежеството може да струва на хиляди хора загуба на личното щас­тие независимо от количеството на парите, които са натрупали.

Невероятното преживяване, наречено ЛЮБОВ

[sws_divider_line]

Спомените за любовта не избледняват. Те ни следват, понякога ни водят, придружават ни през целия ни живот, дълго след като обектът на любовта отдавна е изчезнал от живота ни. Всеки, преживял истин­ска любов, знае колко трайни белези оставя тя в сърцето. Защо е толкова траен споменът за любовта?

Защото по своята природа лю­бовта е духовност. Ако любовта се окаже недостатъчна или е неспо­собна да вдъхнови един човек за по-високи постижения, той е безна­дежден. Той е вътрешно мъртъв, въпреки че изглежда като жив.

Връщайте се от време на време в своето минало, потапяйте се в красивите спомени за преживяната любов. Те ще смекчат горчивина­та от настоящите трудности и проблеми. Ще ви отворят пътя за бягс­тво от неприятната действителност и – кой знае? – може би облаго­роден от тях, умът ще ви подскаже идеи и планове, които ще проме­нят финансовия и духовния статут на вашето настояще.

Ако някога ви хрумне, че сте нещастен човек, защото сте загуби­ли любовта, веднага се отърсете от тази мисъл. Човек, който е обичал истински, никога не може да загуби всичко. Любовта е много темпераментна и капризна. Тя идва, когато си пожелае, и по същия начин си отива – без предупреждение. Приемете тази истина и й се радвайте, докато е при вас, но не се измъчвайте заради нейното „сбо­гом”. Тревогите няма да я върнат при вас.

Забравете и заблудата, че любовта идва само веднъж в живота. Тя може да идва и да си отива хиляди пъти, при това нито едно любовно преживяване не прилича на предишните. Всяка нова любов ни про­меня по свой собствен начин. Може да се случи едно от тези прежи­вявания да остави в душата по-дълбоки следи от останалите. Впро­чем така обикновено и става. Но въпреки това всяка една любов ни обогатява, освен ако не сме от хората, които загубата на любовта прави цинични и ги изпълва с негодувание.

Прощаването с любовта не би трябвало да ни носи разочарова­ния. И нямаше да го прави, ако хората разбираха добре разликата между любовта и секса. Работата е там, че природата на любовта е духовна, а на секса – биологична. Ако едно преживяване докосва сър­цето ни с духовна сила, то не може да бъде вредно, освен ако не пре­дизвиква тираничност и ревност.

Любовта е без съмнение най-великото преживяване в човешкия живот. Тя свързва индивида с Универсалния разум. Когато е съчетана със силата на сексуалността, тя многократно увеличава творческите импулси. Романтиката, любовта и сексът са страните на един вечен триъгълник, който изгражда гении и велики творци.

Любовта е, разбира се, многостранна, наситена с много нюанси и цветове. Но най-гореща е тогава, когато е съчетана със сексуални преживявания. Бракове, в които една силна любов не е балансирана с хармонични сексуални отношения, не издържат изпитанията на вре­мето.

Само любовта не е достатъчна, за да направи човека щастлив. Само секс също не стига. Но когато тези две красиви чувства се съ­четаят, бракът може да се превърне във вечен духовен съюз. Когато съюзът между тези две емоции бъде обагрен с цветовете на романтиката, падат преградите между ограничения човешки ум и Уни­версалния разум.

Тогава на нашата земя се ражда още един гений!

Функциите и емоциите, свързани със секса.

[sws_divider_line]

Щастлив е онзи съпруг, чиято жена намира точното съотношение на тези три компонента във взаимоотношенията между мъжа и жената. Когато сме мотивирани от този свещен „триумвират”, за нас няма не­посилен труд, защото и най-тежката работа е в името на любовта.

Една стара поговорка твърди, че жената може да направи от мъжа човек или да унищожи човека в него, но не обяснява причината за това. Създаването и унищожаването са резултат от правилното или неправилното съотношение между секса, любовта и романтиката.

Ако съпругата допусне мъжът и да загуби интерес към нея и да започне да се интересува от други жени, значи тя или не разбира, или подценява ролята на секса, романтиката и любовта.

Това е валидно, разбира се, ако между мъжа и неговата съпруга някога, в миналото, е съществувала истинска любов. Същото се отнася и за мъж, който позволява интересът на жена му към него да умре. Брачните двойки често издребняват в баналността на семейния жи­вот. Ако обаче свадите между двамата бъдат правилно анализирани, ще стане ясно, че истинската причина за недоразуменията се крие в невежеството или в безразличието към секса, любовта и романтиката.

Защо жените имат такава сила

[sws_divider_line]

Най-могъщата движеща сила в живота на мъжа е стремежът му да удовлетвори една жена! Праисторическият ловец, който още в зората на цивилизацията се връщал натоварен с дивеч, имал само една цел — да изглежда велик в очите на една жена.

Мъжката природа не се е променила и до днес.

Съвременният ловец не носи вкъщи одрани кожи на мамути, но показва на жената колко я желае, като й купува дрехи, автомобили, бижута. Желанието му да задоволи жената не се е изменило нито на милиметър от онези древни времена до днес.

Един­ственото, което все пак се е променило, е „плячката”. Тя вече не е улов, а богатство, слава, власт. И всичко това се прави навсякъде и във всяко време от същия праисторически стремеж – да бъде задоволена една жена. Отнемете жената в живота на най-богатия мъж и той е готов да хвърли богатството си на вятъра.

То вече губи стойност за него. И тъкмо този естествено присъщ мъжки стремеж – да задоволи жената, й дава властта да го създаде или унищожи. Жените, които разбират мъжката природа и се отнасят към нея грижовно и внимателно, няма защо да се боят от съперници ! Един мъж може да бъде „гигант” с несъкрушима воля и железен характер само в отношенията си с друг мъж, но и най-силният може много лесно да бъде управляван от жената, която си е избрал.

Повечето мъже никога няма да признаят това. Природата на мъ­жа го кара непрестанно да търси признание като най-силен, най-смел и най-гениален сред обкръжението си. Как би могъл тогава да приз­нае, че се влияе от жена?

Впрочем мъдрата жена знае и тази особе­ност и никога не показва явно властта, с която разполага-жени запомнете това изречение!

Някои мъже знаят, че жената, която са избрали, упражнява влия­ние над тях все едно дали тя е тяхна съпруга, приятелка, майка или сестра, но тактично сдържат всеки порив към бунт, защото са доста­тъчно интелигентни да си дадат сметка, че без влиянието на жената никой мъж не е пълноценен.

Мъж, който не признава значението на тази голяма истина, се лишава от единствената сила, която може да го направи значима личност.

В заключение

[sws_divider_line]

Сексуалната енергия има много важни страни, кои­то ще ви изведат до брега на огромен океан от власт и сила. Тя е извор на гениалност, равностойна на гения на Toмас Едисон или Ендрю Джаксън. Сексуалната енергия е основа на ентусиазма, творчес­кото въображение, горещия стремеж, постоянство­то и всички останали качества, които могат да нап­равят човека щастлив и богат.

Вие сте способен да се издигнете до висшата мисловна орбита, която ще ви донесе безценни богатства. Вие можете да се настроите в съзвучие с подсъзнателния резервоар от идеи на други хора. Вие разбирате, че дори „разумът” не може да ви помогне толкова много, колкото вашата сексуал­на енергия. Никога не спирайте естествената проява на сексуалността си, но я използвайте по начин, кой­то повечето хора откриват твърде късно. Всяка животворяща сила крие в себе си неограничено богатство-това важи и за сексуалната енергия.

Забелязали ли сте сексуалния магнетизъм на преуспелия мъж? Можете ли да се сетите за един преуспял човек в обществото, който не излъчва сексуален магнетизъм?

Осъзнавате ли, че сексуалните емоции имат три функции в живота ни. Очевидната е продължението на рода, увековечаването на човечеството. Но има и още две, които са също много важни. Те са сили, които съпътстват сексуалния нагон, създават значими творби в областта на литературата, музиката, изкуството, бизнеса, политиката, във всяка професия и призвание.

Мъжете, успели да натрупат големи богатства и да постигнат изключително признание, са били без изключение мотивирани от любовта към жена. Запомнете-Сексуалната изява е начело в списъка с факторите, които стимулират умствената дейност.”

Умението да работиш с творческо въображение е гениалност, достъпна за всеки. И зад този неограничен източник на насочена енергия стои магията на сексуалната трансформация. Не означава ли тя сексуална въздържаност? В никакъв случай.

Тя означава само правилно използване на секса като противоположност на злоупотребата със секс. Помислете защо повечето от мъжете навлизат в периода на най-големите си постижения, след като минат четиридесетте?

Разбира се, тук роля играе и опитът, но също и контролирането на физическите аспекти на секса, които, макар че повечето мъже не си дават сметка за това, разширяват границите на въображението и творческите способности.

Съгласете се и благодарете за това, че най-силният мотивиращ фактор за един мъж е да задоволи една жена!

Възстанови паролата:

Логни се в
Мастърхак