Как тези двама гении се измъкнаха от купищата нови губещи, за да застанат до шепата нови победители?

победители,губещи,гении

Замислялили сте се някога как хора като Уолт Дисни, Стив Джобс, Хенри Форд, Айнщайн и т.н. откриват онази правилна пътека, която ги отвежда директно до историческото безсмъртие? Да, тези и подобни на тях личности не бяха просто пешеходци вървейки по утъпканата от другите пътека, те бяха търсачи, те ловуваха процепи…..

Но как го правеха……? Нека видим…

След смъртта на личността Уолт Дисни, нещо се случи с компа­нията Уолт Дисни.

Уолт Дисни бе един от малкото хора icon-external-link , които успешно бяха съумели да открият своя процеп в континуума на живота, да заложат всичко на него и да спечелят от действията си. Всъщност той го на­прави цели три пъти.

Но какво имам предвид, когато казвам процеп?

Това е голяма цепнатина в тъканта на правилата, по които живеем. Това е фундаменталната про­мяна на играта, която създава куп нови губещи – и шепа нови победители.

Повечето хора, изграждащи важни бизнеси, ги построя­ват въз основата на процеп, който обикновено са открили по случайност и обикновено това се случва само веднъж. По­някога, след като са успели веднъж, те се заблуждават, мис­лейки си, че са толкова надарени, че накъдето и да поглед­нат, са способни да видят процеп.

Но Дисни бе различен…

Той наистина имаше дарба. В крайна сметка, той откри такъв три пъти.

Първо, той рано забеляза, че филмите ще променят све­та на забавлението.

Осъзнавайки, че скоро ще се появи огромно търсене на семейно ориентирано забавление, той по­стави основите за развитието на анимационния филм, усъвършенствайки формата му със Снежанка и седемте джу­джета (1937).

Филмът маркира раждането на огромна орга­низация, която щеше да се развие, за да доминира в тази нова пазарна ниша.

За разлика от повечето хора, които имат достатъчно късмет да уловят процепа в точния момент, Дисни не пока­за, че просто е гений, не прибра акциите си и не се отдаде на релакс. Не. Той гледаше за друг процеп – друга промяна в пра­вилата, която би могъл да превърне във възможност.

Този втори процеп дойде под формата на автомобила.

Дисни осъзна, че колата ще промени начина, по който се забавля­ва американското семейство. Той вярваше, че стратегически разположен, екстравагантно оформен увеселителен парк би преосмислил семейното пътуване. И беше прав. И така, за­почвайки с калифорнийския Дисниленд през 1955 година, той изгради огромна организация около този процеп – и отто­гава до сега тя доминира индустрията на увеселителните паркове.

Веднъж открил този процеп, Дисни видял трета възмож­ност: телевизията.

Въпреки че много хора разглеждали теле­визията просто като домашни филми или като радио с ек­ран, в нея Дисни видя изцяло различна медия. И така, с при­тежания като Клубът на Мики Маус, той започна да строи трета организация, която да произвежда никога непресъхващ поток от съдържание за този пазар.

Уолт Дисни бе трикратен победител, човек, съзрял голе­мите възможности и мобилизирал цяла организация, за да се възползва от тях. Човек, съчетаващ в себе си ясна визия и решителни намерения. За нещастие след смъртта на Дисни, компанията му не показа същото жадно за улавяне на проце­пи отношение.

Сега като се замисля, може би мотото на повечето търсачи на процепи би трябвало да бъде – What Would Walt Do, или Какво би на­правил Уолт?

Какво ли щеше да направи Уолт с интернет. Или с кабелната телевизия. Или с пазаруването пред телевизора, домашното видео, Facebook и т.н……

Друг откривател на процепи е Стив Джобс.

Джобс вече е прекалено прочут и предъвкан, но все още си струва да обърнем внимание на някои от най-успешните му моменти при улавянето на процепи.

Ето три от тях:

Първо, той осъзна, че персоналните компютри биха мог­ли да служат като инструмент както в дома, така и в биз­неса, и бе достатъчно умен да открие точните хора, с които да създаде Apple I u II. По онова време нямаше хиляди клиширани заглавия за това колко брилянтен бе Джобс, но той постла пътя на все­ки настолен компютър, съществуващ днес.

Вторият процеп на Джобс всъщност бе много по-сложен за улавяне, защото не бе очевиден. Осъзнавайки, че графични­ят потребителски интерфейс, разработен за Ксерокс Стар е способен да промени завинаги начина, по който компютри­те работят, Стив Джобс пое огромен риск и въведе операционна­та система Мас. Повечето предприемачи и почти всяка го­ляма компания би се изсмяла с пълен глас на чистата му и неподправена надменност: да извади късмет веднъж и после да рискува всичко заради тол­кова тесен процеп като този! Но разбира се, ние добре знаем какво се случи………

Третият удар на Джобс бе такъв, от който Дисни със си­гурност щеше да се възползва. Джобс съзрял, че компютрите завинаги ще променят начина, по който се правят анимаци­онните филми. A Pixar, продуцентската компания зад „Игра­та на играчките“ и „Приключението на бръмбарите“, бе не­говият залог върху този процеп.

Изненадващото е, че почти всеки е имал възможността да улови всеки от тези процепи и да изгради изключително успешни компании върху тях.

Джобс не познавал никого в Хо­ливуд, а и не му се налагало.

Неговият успех не се дължал на връзки, репутация или достъп до капитал.

Всъщност, бидей­ки част от компанията, продала Apple II, способността му да лансира Мас била възпрепятствана, защото акционерите и служителите му се борили с идеята в продължение на години.

Не, Джобс успял, защото, както всички търсачи на процепи, когато видял възможност, той бил единственият мислещ и в тази насока и в желанието си да се възползва от нея.

***

Ако Дисни и Джобс могат да бъдат успешни ловци на процепи, защо вие и ко­легите ви да не направите същото? Какво възпира същест­вуващите компании да грабнат здраво процепите? Защо стабилна компания за кафе като Maxwell House не предвиди поя­вата на процеп в начина, по който възрастните биха харчи­ли време и пари? (Ако не консумирате алкохол или пък е рано сутринта, къде бихте се мотали?).

Защо новоизлюпила се ком­пания, наречена Starbucks, бе способна да види този процеп?

Индустрия след индустрия, ние сме свидетели на все повече новопоявили се компании, повличащи – а после и разрушаващи старите лидери на пазара.

Защо да се налага да бъдат разрушавани компании преди начина, по който обслужваме различните пазари, да се раз­вие? Защо съществуващите играчи не виждат процепа, кога­то е точно пред очите им и не скочат в него?

Една от причи­ните компаниите и личностите да се колебаят е, защото те не знаят как да се разширяват. Големите, успели компании не са организирани около концепцията за промяна и не възна­граждават хората, желаещи да променят начина им на пра­вене на #бизнес. Според тях промяната е лоша, тя е зло, от което трябва да се страхуваш.

Те си имат достатъчно про­блеми, борейки се с промяната на посоката – а сега и процеп? За­бравете!

Не е възможно просто да се състезаваш, когато има процеп.

Състезаването изобщо не е на дневен ред. Процепът се появява изневиделица и чака ловците на процепи да го от­крият, да го грабнат и да го разработят.

А компаниите, кои­то се противопоставят на разширяването и настояват само да се състезават, винаги ще бъдат последните, които ще видят и ще се облагодетелстват от даден процеп. Но също така има и съществен архитектурен проблем. Пазарните лидери винаги ще проявяват желание да правят промени на парче, които удовлетворяват клиентите, служи­телите и акционерите.

Поставянето на еър бег в колите бе умен ход от страна на част от автомобилните компании, но няма нищо общо с про­цеп. Поставянето в Мрежата на проследяваща информация за пратките на Federal Express беше страхотно, но то не промени из основи транспортния бизнес.

Проблемът на вече установените компании е това, че когато се сблъскат с даден процеп, те трябва да направят избор. Не е възможно да удовлетворят и трите съставни гру­пи.

И изправени пред този факт, повечето компании просто казват може би.

Те чакат. Надяват се, че процепът ще си отиде тихомълком. Уверено представят, че новите компа­нии, които скачат в даден процеп, са твърде надценени, пре­увеличени и със сигурност ще претърпят провал.

Понякога старата гвардия е права: Понякога процепът не е процеп като цяло.

Но както Дисни и Джобс показаха, ако се възползвате от потенциалните възмож­ности, много вероятно е да откриете процеп и да ско­чите в него преди някой друг да го направи.

Ето и ръководство за лов на процепи в три стъпки за пред­приемачи, служители и изпълнителни директори:

1. Уверете се, че това наистина е процеп – а не просто някаква аномалия. Процепът се характеризира с фун­даментална промяна в едно от основните правила на играта.

Винаги може да разширите първоначалната цепнатина в материята, като я обсъждате хипотетич­но: „Какво би било, ако стойността за превод на аукционите стане нулева?“ или „Какво би било, ако всеки има­ше телевизия?“

2. Отговорете на всяко възражение със „Защо?“

Повта­ряйте това „Защо?“, докато не стигнете до същина­та на колебанието си.

Тогава ще знаете какво всъщност ви причинява дискомфорт и ще сте способ­ни да се справите с него.

3. Подложете организацията си на „може би“ изпит, кога­то стане на въпрос за процепи.

Изискайте от някого, от всеки в компанията, да подпише лист хартия, кой­то гласи: „Чух за този процеп от еди-кой си, но ние няма да направим нищо по този въпрос и ето защо“.

Дайте възможност на хората да не подпишат листа, но изис­кайте от тях да предадат неподписания лист на шефа си, като така му прехвърлят отговорността – и така нагоре по стълбицата до президента на компанията, ако се наложи.

На президента ще отнеме само около сед­мица, за да бъде силно осведомен за възможностите, от които компанията не се възползва. Уолт Дисни и Стив Джобс споделиха тайната на ловенето на процепи, а сега аз предавам тайната – не, отговорността – на вас. Ловувайте!


P.S. Ако се чудите на какво се дължи бруталното отношение на Стив Джобс към останалите и защо повечето хора, с които е работил са го смятали за абсолютен задник, без капка скрупули, определено трябва да видите този материал icon-external-link .

Възстанови паролата:

Логни се в
Мастърхак

Влез в клуба c голяма oтcтъпĸa и oгpoмни подаръци: 3 мeceцa FRЕЕ
+ най-полезната книга FREE

Еднократна оферта
Последни бройки
Влез в клуба с голяма отстъпка и подаръци: